Mailing-lista
Ukoliko želite da preko e-maila periodično dobijate obaveštenja o razvoju Elton sistema prijavite se na našu mailing-listu
 
Najčešće postavljana pitanja (F.A.Q.)

• Kako se može videti Elton informacioni sistem „u akciji”?
Na ovom sajtu se nalazi nekoliko video-klipova sa prikazom rada Elton informacionog sistema u realnim uslovima (video01: Uvod i primarni unos | video02: Laboratorijske radnje i izveštaji). Takođe, preko kontakt strane možete zakazati prezentaciju Elton sistema u Vašoj ustanovi.

• Koja je konfiguracija računara potrebna za rad u Elton aplikaciji?
Teorijski, bilo koji računar na kome je instaliran Windows operativni sistem kao i besplatan .NET Framework 4.0 je osposobljen za rad (hardverske zahteve za .NET možete videti ovde)

• Serverski deo Elton informacionog sistema čini SQL Server baza. Da li je neophodno da ustanova poseduje SQL Server licencu?
Ne. Ukoliko ustanova već ne poseduje SQL Server licencu, baza će biti postavljena na besplatnoj verziji SQL Servera (Sql Server 2012 Express).

• Postoje li ograničenja ukoliko se koristi besplatna verzija SQL Server-a u odnosu na onu čije se licenciranje naplaćuje?
Da, ali su u ogromnoj većini slučajeva zanemarljiva. Besplatan SQL Server 2012 Express je ograničen na baze koje su manje od 10GB i onemogućeno je korišćenje više od 1GB operativne memorije. U većini slučajeva desetogodišnje korišćenje Elton informacionog sistema neće bazu uvećati preko ovog ograničenja, a i ova ograničenja se vremenom od strane Microsoft-a povećavaju tako da ne postoji opasnost da baza naraste preko podržane veličine. Kada je reč o memorijskom ograničenju treba naglasiti da je baza podataka visokooptimizovana (kao i upiti nad njom) te je 1GB dovoljno čak i u najzahtevnijim situacijama.

• Da li je potrebno imati instaliran Microsoft Office za rad u Elton-u?
Ne. Ništa od dodatnih programa nije neophodno za rad.

• Kako se Elton licencira?
Pošto su potrebe korisnika različite, a veličine ustanova koje bi licencirale variraju od manjih laboratorija pa do velikih zdravstvenih ustanova, ne postoje fiksni licencni paketi već se vrsta licence kreira od slučaja do slučaja. Najčešći oblik licenciranja je tzv. „pravo neograničenog korišćenja” gde se aplikacija može koristiti na neograničenom broju radnih stanica unutar ustanove.

• U Elton-u se protokol vodi elektronski. Koliko to usporava proces rada?
Ne usporava ga već ubrzava (studije rada u Gradskom zavodu za javno zdravlje – Beograd to i potvrđuju). Nikakva dopunska notifikacija osim one unutar Elton aplikacije nije potrebna, a korisnički interfejs i upravljanje aplikacijom je rešeno na takav način da je brže izvršiti notifikaciju unutar programa nego na papiru. Ova činjenica, uz to da je integrisanim informacionim sistemom svaki redudantan rad odstranjen iz procesa, čini celokupni sistem visokoefikasnim a rad bržim.

• Da li se podaci iz Elton informacionog sistema mogu prebaciti u Heat?
Nije potrebno. Celokupni sistem elektronskog fakturisanja je ugrađen u Elton IS. U slučaju Eltona šifriranje RZZZO usluga i kreiranje elektronske fakture nisu nezavisni procesi koji zahtevaju dopunski rad – šifriranje RZZZO usluga i kreiranje el.fakture se vrši automatski, po unapred predviđenim pravilima.

• Da li Fond prihvata fakture rađene u Elton laboratorijskom informacionom sistemu?
Naravno. Elton IS generiše e-fakturu na osnovu specifikacije RZZO-a i takva faktura se nipočemu ne razikuje od fakture koja je kreirana unutar Heat aplikacije.

• Elton laboratorijski informacioni sistem se koristi u Centru za mikrobiologiju Gradskog zavoda za javno zdravlje – Beograd. Da li se on može koristiti i u laboratorijama koje nisu mikrobiološke?
Naravno. Od administratora zavisi koje će i kakve analize predvideti u svakoj od laboratorija. Za svaku analizu administrator podešava laboraotorijske postupke, rezultatske parametre i mnoge druge detalje i tako prilagođava ponašanje Elton  informacionog sistema stvarnim procesima unutar laboratorije.

• Administriranje zvuči kao komplikovana stvar. Da li to mora da radi neko iz IT službe?
Naravno da ne. Praksa u Gradskom zavodu za javno zdravlje je da administraciju svake laboratorije vrši odgovorni lekar. Samo administriranje sistema je jednostavno i nisu potrebna nikakva znanja koja se tiču informacionih tehnologija da bi se ono vršilo. Obuka za administriranje se vrši paralelno sa inicijalnim podešavanjem od strane NMI Solutions, te na realnim problemima lekari i ostalo osoblje uče kako se vrši administriranje sistema.

• Deo naših usluga se ne fakturiše preko e-fakture. Da li je moguće da se neki uputi izuzmu iz elektronske fakture?
Naravno. To ne važi samo za pojedinačne upute već i za cele grupe uputa koje se formiraju od strane administratora. Preko grupa uputa se omogućava kompletna kontrola nad načinom obrade i fakturisanjem uputa – za svaku od grupa se podešava skup podataka koji će se uneti (npr. ukoliko se uput ne fakturiše preko e-fakture moguće je smanjiti skup podataka koji će se unositi), validacija pojedinih polja, vrsta fakturisanja i slično.

• Šta je to garantni rok informacionog sistema?
To je period koji počinje puštanjem laboratorijskog informacionog sistema u pun operativni rad unutar koga su sve eventualne intervencije na informacionom sistemu potpuno besplatne. Garantni rok se utvrđuje prilikom izbora licencnog paketa i najčešće je 3 meseca.

• Kakva se korisnička podrška pruža korisnicima Elton laboratorijskog informacionog sistema?
Vrsta i obim korisničke podrške zavise od licencnog paketa. Treba napomenuti da osnovni paket uključuje intenzivnu obuku budućih korisnika (u trajanju do mesec dana), administratorsko prilagođavanje informacionog sistema procesima unutar laboratorije, praćenje rada tokom inicijalnog korišćenja, 24-časovnu telefonsku podršku kao i korisničko uputstvo u štampanoj i elektronskoj formi. Cilj je da ustanova u potpunosti ovlada korišćenjem svih aspekata Elton informacionog sistema kao i da se motiviše da unapređuje procese rada usled novih mogućnosti koje se otvaraju korišćenjem Elton-a.