Mailing-lista
Ukoliko želite da preko e-maila periodično dobijate obaveštenja o razvoju Elton sistema prijavite se na našu mailing-listu
 
Dopunske usluge

Prilikom instalacije Elton laboratorijskog informacionog sistema ustanovama koje su ga licencirale se gratis pruža i niz pratećih usluga kao deo osnovnog licencnog paketa.

 • snimanje stanja, procesa rada, hardverske i softverske opremljenosti ustanove ili laboratorije, pružanje usluga konsaltinga pri procesu softverskog i hardverskog opremanja laboratorija
 • instalacija sql servera - ukoliko ustanova ne poseduje sql server licencu, biće instaliran besplatan sql server 2005 express koji u potpunosti odgovara zahtevima informacionog sistema
 • instalacija .NET Frameworka na radnim stanicama
 • podizanje baze podataka na SQL Serveru
 • instalacija Elton aplikacije na radnim stanicama
  [Nakon što se obezbede svi uslovi za rad Elton aplikacije (Windows operativni sistem, .NET Framework), sama instalacija aplikacije je krajnje jednostavna. Umesto procesa klasične windows aplikacije, Elton dozvoljava da se kreiraju njegove instance na radnim stanicama prostim kopiranjem aplikacije – ovo sam proces instalacije pojednostavljue, olakšava kasnije postavljanje novih verzija programa i slično...]
 • obuka za rad u programu na osnovu dodeljenih nivoa dozvole od strane ovlašćenog lica ustanove ili laboratorije
  [Da bi se savladao rad u programu nije potrebno predznanje u radu sa računarima. Poželjno je, ali ne i obavezno, da osoblje ima osnovno iskustvo u radu sa računarima, međutim naše iskustvo kazuje da čak i oni bez ikakvog ranijeg kontakta sa informacionim tehnologijama i računarskim programima relativno brzo usvajaju znanja potrebna za rad u programu.]
 • kontinuirano prilagođavanje informacionog sistema procesu rada unutar laboratorije koje se vrši paralelno sa obukom osoblja za upravljanje informacionim sistemom preko administracionog panela
  [Informacioni sistem sadrži osnovni set nomenklatura i veza koje se najčešće sreću unutar laboratorija, međutim, pošto svaka laboratorija ima svoje specifičnosti, potrebno je administrativnim podešavanjima “naučiti” informacioni sistem procesima unutar laboratorije. Ovaj korak je obavezan i najbolje je da se vrši paralelno sa obukom zato što će osobolje u toj situaciji na realnim primerima iz konkretne laboratorije imati priliku da se upozna sa načinom na koji se vrši administracija sistema.]
 • tokom garantnog roka se svaka nepravilnost u radu informacionog sistema otklanja u najkraćem mogućem roku
  [Dužina garantnog roka zavisi od vrste licence, i traje od 3 meseca pa naviše. Za vreme ovog perioda prozvođač besplatno rešava sve probleme u funkcionisanju programa koji se eventualno uoče. Nakon isteka tog perioda sklapa se ugovor o održavanju, koji se zasniva na uslovima koji su slični onim koji važe tokom garantnog roka - podrška za korišćenje programa, otklanjanje svih eventualnih problema u funkcionisanju informacionog sistema u najkraćem mogućem roku i sl.]