Mailing-lista
Ukoliko želite da preko e-maila periodično dobijate obaveštenja o razvoju Elton sistema prijavite se na našu mailing-listu
 
Karakteristike izveštaji

 • izveštaji se dobijaju za skup uputa koji odgovara parametrima podešenim u sekciji "filter" - mogućnost dobijanja svih izveštaja na osnovu kompleksnih upita.
 • Gotovo svaki izveštaj daje dodatne mogućnosti podešavanja krajnjeg rezultata (razni parametri grupisanja, sortiranja, prikazivanja dopunskih podataka i sl.)
 • Moguća navigacija iz jednog izveštaja u drugi.
 • Pošto je se celokupna notifikacija tokom procesa rada vrši unutar informacionog sistema, svi podaci su pohranjeni te je, nadogradnjom i prilagođavanjem sistema, kao rezultat moguće dobiti apsolutno bilo kakav izveštaj.
Kreiranje izveštaja pacijentu i laboratorijskih protokola
 • Automatsko generisanje rezultata tj. laboratorijskog izveštaja pacijentu, njegovo štampanje uz evidenciju odštampanih rezultata.
 • Formiranje laboratorijskog protokola uz mogućnost štampanja po fazama laboratorijskog rada.
 • Moguće kreiranje, snimanje i učitavanje napomena za grupe uputa prilikom štampanja rezultata za pacijente
Kreiranje finansijskih izveštaja
 • Potpuno automatsko generisanje e-fakture na osnovu specifikacije RZZO. Faktura se generiše na osnovu zadatih laboratorijskih radnji i definisanih šifara i cena iz ugovora sa RZZO. Kreiranje e-fakture ne zahteva dopunski rad i nije vezana za oficijelnu Next platformu.
 • Automatsko formiranje finansijskih izveštaja nevezanih za RZZO (sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, komercijalnog programa i sl.)
 • Mogućnost izračunavanja prosečne cene po uzorku, analizi, uputu, ustanovi i sl. u bilo kom izabranom vremenskom intervalu.
Analiza rada i izveštavanje na osnovu po različitim parametrima (vremenski period, zdravstvena ustanova, demografski parametri i sl.)
 • analiza i izveštavanje po vrsti prispelih uzoraka, traženoj analizi i vrsti rezultata (pozitivan, negativan, neodređen)
 • analiza i izveštavanje prema izolovanom uzročniku (vrsti, rodu, grupi) i njegovoj apsolutnoj i proporcionalnoj zastupljenosti
 • kontinuirano praćenje rezistencije na antimikrobna sredstva
Panel za dobijanje izveštaja
Definisanje grupisanja, prikaza elemenata i sl.
Napomene za grupe rezultata
Brzo i jednostavno kreiranje e-fakture