Mailing-lista
Ukoliko želite da preko e-maila periodično dobijate obaveštenja o razvoju Elton sistema prijavite se na našu mailing-listu
 
Elton informacioni sistem

brosuraElton je integrisani laboratorijski informacioni sistem razvijen za potrebe Centra za mikrobiologiju Gradskog zavoda za javno zdravlje – Beograd. Sistem se koristi u svakodnevnom radu svih laboratorija i prijemnog odeljenja Centra.
Uvođenjem Elton informacionog sistema povećana je efikasnost rada, kvalitet dijagnostike i nivo kontrole a laboratorijski rad je u potpunosti transformisan i ne zahteva dodatnu notifikaciju (na papiru ili u drugim softverskim paketima). Razvijeni sistem je veoma fleksibilan, preko administracionog panela se prilagođava svim specifičnim potrebama laboratorija i na taj način se brzo i lako odgovara na eksterne i interne promene i unapređenja procesa rada.

Evidencija uputa, pacijenata, uzoraka i zahtevanih analiza [dalje]
 • Brz i efikasan unos
 • Mogućnost sortiranja i grupisanja po različitim parametrima (domovi zdravlja, punktovi, tražene analize…)
 • Stvaranje sopstvene baze podataka uz brzu i jednostavnu pretragu pojedinačnih uputa
Evidencija svih laboratorijskih radnji i postupaka prilikom vršenja analiza [dalje]
 • Brzo i efikasno evidentiranje zadatih laboratorijskih radnji i postupaka kao i njihovih rezultata u elektronskoj formi.
 • Jednostavan izbor izolovanog uzročnika i njegove zastupljenosti (opisno ili brojčano)
 • Lak izbor antibiograma specifičnih za pojedine analize, izražavanje osetljivosti simbolima (S/I/R) ili u mm.
 • Mogućnost izbora prikazivanja pojedinih antibiotika u rezultatu pacijentu.
 • Mogućnost pisanja komentara rezultata analize, preporuka za terapiju i sl. u slobodnoj formi ili unapred formiranih komentara koji se češće ponavljaju.
 • Zaštita svih podataka zasnovana na različitim nivoima dozvola pristupa softveru uz evidentiranje promena.
Kreiranje izveštaja pacijentu i laboratorijskih protokola [dalje]
 • Automatsko generisanje rezultata tj. laboratorijskog izveštaja pacijentu, njegovo štampanje uz evidenciju odštampanih rezultata.
 • Formiranje laboratorijskog protokola uz mogućnost štampanja po fazama laboratorijskog rada.
Kreiranje finansijskih izveštaja [dalje]
 • Potpuno automatsko generisanje e-fakture na osnovu specifikacije RZZO. Faktura se generiše na osnovu zadatih laboratorijskih radnji i definisanih šifara i cena iz ugovora sa RZZO. Kreiranje e-fakture ne zahteva dopunski rad i nije vezana za oficijelnu Next platformu.
 • Automatsko formiranje finansijskih izveštaja nevezanih za RZZO (sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, komercijalnog programa i sl.)
 • Mogućnost izračunavanja prosečne cene po uzorku, analizi, uputu, ustanovi i sl. u bilo kom izabranom vremenskom intervalu.
1Analiza rada i izveštavanje na osnovu po različitim parametrima (vremenski period, zdravstvena ustanova, demografski parametri i sl.) [dalje]
 • analiza i izveštavanje po vrsti prispelih uzoraka, traženoj analizi i vrsti rezultata (pozitivan, negativan, neodređen)
 • analiza i izveštavanje prema izolovanom uzročniku (vrsti, rodu, grupi) i njegovoj apsolutnoj i proporcionalnoj zastupljenosti
 • kontinuirano praćenje rezistencije na antimikrobna sredstva